IMG_4944.jpg

About Us

Amdanom Ni

Cariad Candles

 

Cariad means ‘love’ in welsh and I chose my name as I love candles!

 

My name is Penny and I started the journey into making candles after receiving many luxury candles as gifts which I noticed were made using paraffin based waxes. I wanted to ensure I was using a natural based wax and so attempted to find some to buy. I noticed that there were very little luxury candles that fell into this category on the market and so after searching for ideas on Pinterest I fell in love with the idea of creating one myself. I decided to learn how to make candles and signed up for a candle making course in my local area and I was hooked! I couldn’t believe how much I would enjoy making a luxury soy wax candle myself and spent a lot of my time perfecting a candle with beautiful fragrances at an affordable price.

 

I hand pour each candle in small batches and I design and create packaging and labelling which I believe is unique in style. All my products are carefully sourced and I use soy wax as a cleaner alternative to paraffin waxes or other blends. This soy wax fits the criteria as it is slow burning, smokeless, non-carcinogenic, non-toxic and natural.

 

I hope you enjoy your candle, as it has been made with love!

 

Cariad Candles

Cariad Candles 

 

Dewisiais yr enw gan fy mod yn caru canhwyllau!  

 

Fy enw i yw Penny a dechreuais wneud canhwyllau ar ôl derbyn llawer o ganhwyllau moethus fel anrhegion y sylwais eu bod yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio gwêr yn seiliedig ar baraffin. Roeddwn i eisiau sicrhau fy mod i'n defnyddio gwêr naturiol ac felly fe es ati i ganfod gwêr i’w brynu. Sylwais mai ychydig iawn o ganhwyllau moethus oedd yn y categori yma ar y farchnad ac felly ar ôl chwilio am syniadau ar Pinterest fe syrthiais mewn cariad â’r syniad o greu cannwyll fy hun. Penderfynais ddysgu sut i wneud canhwyllau a chofrestrais ar gwrs yn fy ardal leol ac roeddwn i wedi gwirioni! Roeddwn i’n methu â chredu faint o fwynhad yr oeddwn yn ei gael wrth greu cannwyll foethus allan o wêr soi, a threuliais lawer o amser yn perffeithio cannwyll gydag arogleuon bendigedig am bris fforddiadwy. 

 

Rwy’n tywallt pob cannwyll â llaw ac rwyf wedi cynllunio a chreu deunydd pecynnu a labeli gyda steil unigryw. Mae’r holl gynnyrch yn cael ei ddethol yn ofalus ac rwy’n defnyddio gwêr soi fel dewis glanach yn hytrach na gwêr paraffin a chymysgeddau eraill. Mae’r gwêr soi yn bodloni’r gofynion gan ei fod yn llosgi’n araf, heb unrhyw fwg, nid yw’n garsinogenig, mae’n ddiogel, ac mae’n naturiol. 

 

Gobeithio y byddwch yn mwynhau eich cannwyll gan ei bod wedi ei chreu â chariad!  

 

Cariad Candles 

READ MORE